Wikia


Aan de gemeenteraad.

In uw vergadering van 27 november 1951 wezen wij u op de straat - en huisnummerproblemen in deze gemeente en op de wenselijkheid om te breken met het verouderde systeem van een doorlopende huisnummering alsmede om tot invoering van een straatgewijze huisnummering over te gaan. Aan de invoering van de straatgewijze huisnummering is onverbrekelijk verbonden het geven van officiële namen van straten en wegen in die gevallen, waar die namen ontbreken. Tevens doet zich de gelegenheid voor om de namen van alle bestaande straten, wegen, paden, lanen enz. aan een onderzoek te onderwerpen teneinde te kunnen nagaan of de bestaande namen gehandhaafd dienen te blijven – of voorzover de namen niet officieel zijn, die officieel vast te leggen – dan wel of een andere naam wellicht ware te verkiezen boven de bestaande.

Bij het volgen van het nieuwe systeem van het gegeven van straatnamen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de vaak zeer oude, ingeburgerde benamingen zoals bijvb. Scharenhulsedijk, Zanddijk, Brusselseweg enz. dus bij datgene wat Peize oorspronkelijk eigen is. Namen uit de vroegere historie van Peize – gedacht zij hierbij aan het vroeger rondom de pastorie gelegen prachtige eikenbos, het zgn. “Kortlandsbos” en aan de streek Altena bij de Lieverseweg – dienen voor de verdwijning te worden behoed, vandaar dat die namen nu in bepaalde wegen of straten op voorstel van de commissie moeten herleven. Voorsts moet er aan gedacht worden, dat hier vroeger de hopteelt bloeide, hetgeen tot uitdrukking is gekomen in het gemeentewapen. Bij gevolg meende de commissie de naam “Hoppekamp-weg” te moeten opnemen.

In dit raadstuk is nog een uitvoerig verslag uit de overwegingen van de commissie opgenomen, maar het uiteindelijk voorstel luide als volg:

Wij menen met genoemde algemene opmerkingen te kunnen volstaan en stellen u thans voor om overeenkomst het advies van de straatnamencommissie de volgende namen te bekrachtigen. 1. Roderweg, 2. Moleneind, 3. Oude Velddijk, 4 Altenaweg, 5 Lieverseweg 6. Bunnerweg 7. De Horst 8. Norlingerweg 9. Groningerweg 10. Hoofdstraat 11. Hereweg 12. Kortlandsweg l3. De Pol 14. Kerkstraat 15. Brinkweg 16. Hoppekampweg 17. Molenweg 18. Burchtlaantje 19. Molenpad 20. Raadhuisstraat 21. Noordsepad 22. Zonnehof 23. Esweg 24. Hofstraat 25. De Steeg 26. Oosterweg 27. Brusselseweg 28. Achterstewold 29. Noorddijk 30. Beeld 31. Zanddijk 32. Drentsedijk 33. Weringsedijk 34. Winderweg 35. Rietweg 36. Zwuiderdijk 37. Hamersweg 38. Langmadijk 39. Brunlaan 40. Bommelier 41. Schipdijk 42. Hertendijk 43. Smeerveensedijk 44. Langbroek 45. Driebergensdijk 46. Hooghaar 47. Scharenhulsedijk 48. Vossegatsweg 49. Oude Paardendijk 50. Weehorsterweg 51. Bosdijk 52. Groote Velddijk 53. Duivebroeksweg 54. Vaartweg 55. Kleiweg 56. Baatweg 57. Vijverstraat 58. Boerlaan 59. Waterschapsweg 60. Ontginningsweg 61. Heideweg 62. Verkavelingsweg 63. Smitsdijk 64. Oostingslaan 65. Veenlaan 66. Achteromweg