Wikia


Hieronder een letterlijke weergave van het rapport aan de gemeenteraad om te komen tot naamgeving van straten en wegen in Peize.


Aan de gemeenteraad.Edit

In uw vergadering van 27 november 1951 wezen wij u op de straat- en huisnummerproblemen in deze gemeente en op de wenselijkheid om te breken met het verouderde systeem van een doorlopende huisnummering alsmede om tot invoering van een straatgewijze huisnummering over te gaan. Aan de invoering van de straatgewijze huisnummering is onverbrekelijk verbonden het geven van officiële namen van straten en wegen in die gevallen, waar die namen ontbreken. Tevens doet zich de gelegenheid voor om de namen van alle bestaande straten, wegen, paden, lanen enz. aan een onderzoek te onderwerpen teneinde te kunnen nagaan of de bestaande namen gehandhaafd dienen te blijven – of voorzover de namen niet officieel zijn, die officieel vast te leggen – dan wel of een andere naam wellicht ware te verkiezen boven de bestaande.

Bij het volgen van het nieuwe systeem van het gegeven van straatnamen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de vaak zeer oude, ingeburgerde benamingen zoals bijvb. Scharenhulsedijk, Zanddijk, Brusselseweg enz. dus bij datgene wat Peize oorspronkelijk eigen is. Namen uit de vroegere historie van Peize – gedacht zij hierbij aan het vroeger rondom de pastorie gelegen prachtige eikenbos, het zgn. “Kortlandsbos” en aan de streek Altena bij de Lieverseweg – dienen voor de verdwijning te worden behoed, vandaar dat die namen nu in bepaalde wegen of straten op voorstel van de commissie moeten herleven. Voorsts moet er aan gedacht worden, dat hier vroeger de hopteelt bloeide, hetgeen tot uitdrukking is gekomen in het gemeentewapen. Bij gevolg meende de commissie de naam “Hoppekamp-weg” te moeten opnemen.

In dit raadstuk is nog een uitvoerig verslag uit de overwegingen van de commissie opgenomen, maar het uiteindelijk voorstel luide als volg:

Wij menen met genoemde algemene opmerkingen te kunnen volstaan en stellen u thans voor om overeenkomst het advies van de straatnamencommissie de volgende namen te bekrachtigen.

 1. Roderweg, weggedeelte vanaf het kruispunt Oude Velddijk/straatweg Peize-Roden (woning R.Luinge) tot het Punt waar de weg afbuigt naar de Scharenhulsedijk (woning G. Polling)
 2. Moleneind
 3. Oude Velddijk
 4. Altenaweg
 5. Lieverseweg
 6. Bunnerweg
 7. De Horst
 8. Norlingerweg
 9. Groningerweg
 10. Hoofdstraat
 11. Hereweg
 12. Kortlandsweg
 13. De Pol
 14. Kerkstraat
 15. Brinkweg
 16. Hoppekampweg
 17. Molenweg
 18. Burchtlaantje
 19. Molenpad
 20. Raadhuisstraat
 21. Noordsepad
 22. Zonnehof
 23. Esweg
 24. Hofstraat
 25. De Steeg
 26. Oosterweg
 27. Brusselseweg
 28. Achterstewold
 29. Noorddijk
 30. Beeld
 31. Zanddijk
 32. Drentsedijk
 33. Weringsedijk
 34. Winderweg
 35. Rietweg
 36. Zwuiderdijk
 37. Hamersweg
 38. Langmadijk
 39. Brunlaan
 40. Bommelier
 41. Schipdijk
 42. Hertendijk
 43. Smeerveensedijk
 44. Langbroek
 45. Driebergensdijk
 46. Hooghaar
 47. Scharenhulsedijk
 48. Vossegatsweg
 49. Oude Paardendijk
 50. Weehorsterweg
 51. Bosdijk
 52. Groote Velddijk
 53. Duivebroeksweg
 54. Vaartweg
 55. Kleiweg
 56. Baatweg
 57. Vijverstraat
 58. Boerlaan
 59. Waterschapsweg
 60. Ontginningsweg
 61. Heideweg
 62. Verkavelingsweg
 63. Smitsdijk
 64. Oostingslaan
 65. Veenlaan
 66. Achteromweg